Deze voorwaarden gelden voor de cursist, een natuurlijke persoon of rechtspersoon (hierna Cursist), die een on-line cursus (hierna Cursus) volgt via het online leerplatform (hierna Leerplatform) van Maruna Process Improvement (hierna Maruna). Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het online-aanbod.

A1.     Cursist kan deelnemen aan een Cursus via een schriftelijke of digitale aanmelding (hierna Inschrijving) aan Maruna, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een Cursus, krachtens welke de Cursist voorlopig toegang krijgt tot het Leerplatform. Hier geldt dat toegang tot het Leerplatform pas wordt verleend na betaling van de genoemde cursusprijs.

A2.     De toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden vloeit, onverlet andere opties, in elk geval voort door Inschrijving op een Cursus bij Maruna.

A3.     Alle genoemde prijzen zijn in Euro's en worden duidelijk zowel in als exclusief BTW weergegeven.

A4.     Indien Cursist een particulier is en de Cursus niet is gestart, kan een Inschrijving zonder opgave van redenen tot zeven kalenderdagen na ontvangst van de Inschrijving zonder kosten worden geannuleerd (bedenktijd);

A5.     De door Maruna bij Inschrijving aan Cursist verleende toegang tot het Leerplatform is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door Cursist zelf worden gebruikt. Maruna is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform aan Cursist te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Cursist is betaald;

A6.     Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online aanbod en/of het Leerplatform behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan Maruna. De Cursist is niet bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maruna over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor Maruna toestemming heeft verleend. Maruna is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform aan Cursist te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door Cursist is betaald. De Cursist is in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor Maruna opkomende schade.

Verwerking van persoonsgegevens en verstrekken van persoonsgegevens aan derden

A7.     De verwerking van de persoonsgegevens ter uitvoering van de Inschrijving heeft tot doel mogelijk maken:

a.        het geven van trainingen;

b.        het toegang geven tot het Leerplatform;

c.        het op de hoogte houden van betrokkene over gerelateerde trainingen;

d.        Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Cursist worden verkregen worden door Maruna strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

A8.     Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:

a.        Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van Cursist;

b.        De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

A9.     Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

 

Gegevens van Maruna
Maruna Process Improvement is een handelsnaam van Maruna Manufacturing BV. Maruna is gevestigd op de Utrechtseweg 310-B42, 6812 AR Arnhem, Nederland.
Telefoon:                                  026-3707200
E-mail:                                        
info@maruna.nl
webpagina:                             
http://www.maruna.nl
VAT:                                              NL8182.93.627.B01
Kamer van Koophandel: KvK 32125380